For­fat­te­ren har selv noen eksemp­la­rer av boken, og dis­se vil jeg svært gjer­ne sig­ne­re og til­by! Boken kos­ter 279 kro­ner – inklu­si­ve por­to. Det er akku­rat det sam­me som du beta­ler i bok­han­de­len! OBS: KUN NOEN EKSEMPLARER IGJEN! 27.10: Nå er jeg nes­ten tom, men du fin­ner boken hos alle bok­hand­le­re eller direk­te fra for­la­get!

boken

Jeg har solgt alle eksemp­la­re­ne jeg selv had­de. Du får imid­ler­tid tak i boken i har­de perm­er eller som ebok hos alle bok­hand­le­re eller ved å bestil­le direk­te fra for­la­get! Er du av den tål­mo­di­ge typen er det også noe som heter biblio­te­ker …

Det er tre for­skjel­li­ge måter du kan beta­le på, og det er enten via VIPPS (mobil­te­le­fon), Pay­Pal (bank­kort) eller via giro. Alle meto­de­ne er sik­re. Her er len­ker til de for­skjel­li­ge meto­de­ne: