Neste bok …

Om Isilds Vre­de slår godt nok an … da kom­mer det fle­re bøker hvor vi føl­ger Trym og Fri­da. Jeg had­de i utgangs­punk­tet tenkt tre bøker i det­te uni­ver­set. Der­med har jeg besvart et spørs­mål jeg møter svært ofte. Ja, det er menin­gen his­to­ri­en skal fort­set­te. Ja, deler av det gam­le uni­ver­set vil fort­satt pre­ge his­to­rie­ne. Ja, den kom­men­de boken kom­mer like­vel til å bli anner­le­des. Ja, den kom­men­de boken er ment for *litt* eldre lese­re.

 

Et første­ut­kast av et manus har svært lite til fel­les med en fer­dig bok å gjø­re. Men om du lurer på hvor­dan jeg ser for meg at den nes­te his­to­ri­en star­ter, så ser det for tiden slik ut (uten for­ma­te­rin­ger, uten inn­rykk):

 

Nei!

     Det kun­ne ikke være sant!

Trym mer­ket hvor­dan alt stop­pet opp. Pus­ten ble tyngre, det var som om en iskald, klam neve grep ham og pres­set, den dro ham under vann. Han klar­te ikke å pus­te len­ger, sam­ti­dig som en pipen­de høy lyd skar inn­over øre­ne.

– Vær så snill og kom, bli med ned. De vil gjer­ne snak­ke med deg.

Pap­pa la armen rundt ham. Trym skvatt av berø­rin­gen. Blik­ket hans var slø­re­te, alt rundt ham var dek­ket av en uklar, grø­te­te hin­ne. En uvir­ke­lig hin­ne. Han svel­get tungt og kik­ket på pap­pa mens han ris­tet på hodet. Hvert ord han stot­ret frem føl­tes som om de brant i brystet, hal­sen og mun­nen: – Hæ? For­svun­net? Nei! Ikke Fri­da!

Gre­pet rundt ham ble har­de­re. Trym for­søk­te først å vri seg løs, men så gav han etter. Kjen­te var­men, de ster­ke arme­ne. Han lyt­tet til orde­ne, til trøs­ten, og kjen­te hvor­dan pus­ten ble noe roli­ge­re. De seks orde­ne fra pap­pa gjor­de at neven slapp noe av taket: Det er sik­kert ikke noe far­lig.

Pap­pa skjøv opp døren til stu­en. Trym kjen­te hvor­dan neven flyt­tet seg til magen. Hvor­dan den eltet magen sam­men til en hard, vond liten ball.

To frem­me­de menn og en dame satt i sofa­en ved siden av mam­ma. De små­pra­tet lavt og tid­de plut­se­lig da Trym og pap­pa stod i dør­åp­nin­gen. Mam­ma var rød i øyne­ne, så han. Mam­ma!

– Her er han, det kom litt brått på, sa pap­pa og nik­ket i ret­ning Trym. Den frem­me­de damen i sofa­en had­de et stort, varmt smil. Trym foku­ser­te på smi­let hen­nes, bare det, han tur­te ikke å møte blik­ket til de to men­ne­ne. De så har­de ut, ingen smil, bare grans­ken­de øyne. En av dem had­de politi­uni­form. Den andre, den høy­este av dem, had­de skjor­te og skinn­jak­ke. Trym dum­pet mot­vil­lig ned i sofa­en ved siden av mam­ma. Pap­pa sat­te seg inn­til ham. I ver­dens lengs­te sekund var det helt stil­le.

 

Slik har jeg tenkt at for­tel­lin­gen begyn­ner. Nes­te bok blir enda mer dra­ma­tisk, og den­ne gan­gen føl­ger vi syns­vin­ke­len til BÅDE Trym OG Fri­da. Fort­satt skal vi leke oss godt med nor­røn myto­lo­gi og folke­tro, og fort­satt er det men­neske­skap­te kata­stro­fer som risi­ke­rer å møte sin mot­vekt, men den­ne gan­gen blir det litt anner­le­des … mer om det får du ikke vite nå. MEN – det er helt klart en stor for­del å ha lest Isilds Vre­de før du gir deg kast i med nes­te bok om våre to hel­ter.

 

Hus­ker du pikto­gram­me­ne fra Isilds Vre­de? Sym­bo­ler har en vik­tig rol­le også i den­ne for­tel­lin­gen, og helt essen­si­elt vil det føl­gen­de sym­bo­let være:

Print

 

Så kan du lure, fun­de­re og grub­le til du blir blå 🙂 Det enes­te jeg vil si er at det er en svært dyp tan­ke bak det­te sym­bo­let – og det­te fin­nes ikke blant de (ekte) pikto­gram­me­ne som er nevnt i Isilds Vre­de …

promo_isild_tynset_bokhandel

Signering på Tynset 22.oktober!

Lør­dag 22.oktober fra klok­ken 13:00 sig­ne­rer jeg øko-fan­ta­sy­en “Isilds Vre­de” på Tyn­s­et bok­han­del! Det­te er sjan­sen hvis du plan­leg­ger å gi et barn mel­lom 9–13 år en spen­nen­de lese­ut­ford­ring som berø­rer man­ge vik­ti­ge tema, og: hand­lin­gen i his­to­ri­en fore­går både i Åsgård, men også på et fik­tivt sted som heter “Lyng­s­et”!

promo_isild_tynset_bokhandel

Det­te er med andre ord alt­så en lokal fan­ta­sy­bok!

Lør­dag 22. okto­ber får du sjan­sen til å møte fle­re loka­le for­fat­te­re ved Tyn­s­et Bok­han­del. Selv er jeg opp­vokst i Tyn­s­et, og det er vel der­for sto­re deler av hand­lin­gen fore­går nett­opp der.

Så, fol­kens, og spe­si­elt til de som ikke har fått tak i boken ennå: lør­dag 22.oktober kan du få den sig­nert til hvem du vil på Tyn­s­et Bok­han­del!

Jeg gle­der meg, og håper vi ses!

Med venn­lig hil­sen,

John Olav Older­trø­en

 

 

Utrolig gode nyheter for en fersk forfatter!

Isilds Vrede spres :-)

Det er godt å se at Isilds Vre­de, siden debu­ten, fort­satt er num­mer to på topp-ti lis­ten over bøker levert fra for­la­get til bok­hand­ler­ne. Eller, det er ikke bare godt å se, det er helt her­lig!

Sta­dig fle­re har lest boken, og jeg er svært glad for til­bake­mel­din­ge­ne den har fått. Det er for­øv­rig en besnæ­ren­de opp­le­vel­se å søke opp bok­tit­te­len på Goog­le og få 4290 treff i det vi skri­ver 12.oktober. Jeg blir helt svett av det, her­lig igjen!

Utrolig gode nyheter for en fersk forfatter!
Utro­lig gode nyhe­ter for en fersk for­fat­ter!

 

Og enda bedre er det å se hvor­dan boken blir tatt inn hos fle­re og fle­re biblio­tek! Når både e-boken og papir­bo­ken er reser­vert både her og der, ja da må jeg bare si at det er her­lig for tredje gang!

Om det fort­set­ter slik kan jeg med trygg­het rope høyt at Isilds Vre­de natur­lig­vis får en opp­føl­ger. Den for­tel­lin­gen er nes­ten klar i utkasts form, og, ikke noe med det, men jeg har også plan­lagt en tredje bok. Om dis­se to får lov til å kom­me på mar­ke­det gjen­står ennå å se. Og så, til de som lurer på om opp­føl­ge­ren vil være lik Isilds Vre­de? Sva­ret er både ja og nei. Vi vil møte de sam­me karak­ter­ne, noen nye vil kom­me til, men de vil være eldre i nes­te bok. Ett, eller to år eldre. Og jeg lover at det i aller høy­este grad blir både skum­melt og svært dra­ma­tisk.

I Isilds Vre­de føl­ger vi hand­lin­gen kun gjen­nom øyne­ne til Trym. Slik blir det ikke i nes­te bok, og jeg kan love at hoved­per­sone­ne ikke vil få mye ro …
PS: Har du ennå ikke lest den?
HER KAN DU SNIKLESEBOKEN!

Cover of this book

Vinnere av gratis signert bok kåret

Jeg lov­te å trek­ke ut en vin­ner fra de som la igjen en til­bake­mel­ding på bokens face­bo­ok­si­de, samt en vin­ner fra de som la igjen en hil­sen på bokens nett­si­der. Trek­nin­gen skul­le skje den 10. okto­ber, og det er i dag!

 

Cover of this book
Gra­tis bok til to vin­ne­re!

Jeg vil gjer­ne for­tel­le hvor­dan trek­nin­gen ble gjort:

Samt­li­ge respon­den­ter i hver grup­pe ble sor­tert alfa­be­tisk. Der­med fikk jeg to lis­ter. For hver lis­te bruk­te jeg en gene­ra­tor fra random.org som gene­rer­te et til­fel­dig tall i inter­val­let respon­den­te­ne var sor­tert etter. Med andre ord så var det så rett­fer­dig som det kan bli.

 

Og vin­ner­ne, de er:

 

 

Gre­ta Moland og Hele­ne Mad­sen!

 

Gra­tu­le­rer så mye!

Vin­ner­ne er kon­tak­tet slik at jeg vet hvor jeg kan sen­de bøke­ne. Sam­ti­dig vil jeg tak­ke alle som vil­le ha en gra­tis bok, og jeg lover og sver­ger dyrt og hel­lig at om noe helt fan­tas­tisk skul­le skje med det først, da vil jeg gi bort ytter­li­ge­re 5 –fem- sig­ner­te bøker!

HER KAN DU SNIKLESEBOKEN!

blomst

Første signering overstått – og bestått!

Lør­dag 8. okto­ber had­de jeg min første sig­ne­ring! Det skjed­de hos Nota­be­ne-bok­han­de­len på Domus i Tyn­s­et.

Jeg skal ærlig inn­røm­me at jeg mildt sagt var eks­tremt ner­vøs i for­kant av det­te. Sit­te ved et bord, med bok­barnet mitt, til full spott og spe – lengst inne på et kjøpe­sen­ter! Kan­skje der­for jeg sov svært dår­lig i for­kant av det­te, og det til tross for å ha kjørt 37 mil, men har man først sagt A så må jo B føl­ge. Egent­lig er jeg uen­de­lig takk­nem­lig for at jeg får sjan­sen til å sig­ne­re. Det er jo ikke all ver­dens

Jeg tok med meg den ene plakaten. Tenk - denne er skrevet for hånd!
Jeg tok med meg den ene pla­ka­ten. Tenk – den­ne er skre­vet for hånd!

blest rundt en debu­tant som i til­legg skri­ver pri­mært for alders­grup­pen 9–13 og i til­legg er utgitt på et lite for­lag.

Men, bok­hand­le­ren tok meg vel imot. De roet meg rett og slett ned, selv om jeg føl­te det som å gå i myr da jeg på god avstand fikk øye på bor­det …

Der stod en blomst, stab­ler med bøker, tre skilt, en kaffe­kan­ne (takk gude­ne for det!), en skål emd twist, en skål med små­ka­ker og en kan­ne med saft 🙂 God­sa­ke­ne ble gull verdt for alle bar­na som rime­lig snart opp­da­get dem, så da slo jeg meg til ro med at jeg i alle fall slapp å kje­de meg. Kan­skje jeg fikk sig­nert i alle fall én bok i løpet av de 3–4 time­ne jeg had­de tenkt å sit­te der.

MEN – slik ble det ikke! Bok­han­de­len måt­te fak­tisk fyl­le på med bøker! Jeg har ikke ord for for her­lig det var!

I til­legg fikk jeg snak­ket mye med nys­gjer­ri­ge kids i helt rik­tig mål­grup­pe. De spur­te og grav­de og jeg svar­te så godt og sub­tilt jeg kun­ne, og med det kan­skje fått sådd kimen til inter­es­se også for de som ikke had­de for­eldre som kun­ne svi av en bok der og da.

Så takk, tusen hjer­te­lig takk alle som kom inn­om bor­det, takk til alle de som kjøp­te, takk til alle de som vil­le skrav­le, takk til alle!!!

Nå fryk­ter ikke den­ne for­fat­te­ren nes­te sig­ne­ring, ild­prø­ven ble over­stått med laud!

 

Nes­te sig­ne­ring er på ærver­di­ge Tyn­s­et Bok­han­del den 22 okto­ber, da i regi av Mer­kur-ord­nin­gen! Jeg kom­mer til­bake med mer infor­ma­sjon når jeg selv vet mer!

HER KAN DU SNIKLESEBOKEN!

Cover of this book

Vinn gratis bok!

Siden debut­bo­ken min, «Isilds Vre­de», har blitt så godt mot­tatt blant både sto­re og små vil jeg gjer­ne gi bort et par sig­ner­te bøker – til noen som for­tje­ner det.

Det å være en blod­fer­sk debu­tant er noe av det mest skrem­men­de som fin­nes. Enten blir den lit­te­rære første­født øns­ket vel­kom­men, og hvis ikke, da blir den avvist ved føde­av­de­lin­gen. Men det tredje alter­na­ti­vet er enda ver­re: Den for­svin­ner inn i glem­se­len før den får skre­ket for første gang.

 

Cover of this book
Vinn en sig­nert, gra­tis bok!

Jeg er så uen­de­lig glad for at debut­bo­ken min, Isilds Vre­de, har blitt øns­ket vel­kom­men, og det med en langt bre­de­re leser­grup­pe enn jeg had­de for­ven­tet. I utgangs­punk­tet er det­te en «øko-fan­ta­sy» hvor den pri­mæ­re mål­grup­pen er fra 9–13 år. Og så har jeg fått glit­ren­de til­bake­mel­din­ger fra lese­re fra 8 til over 80! Det rett­fer­dig­gjør bak­side­teks­ten på boken, at den er ment for lese­re fra 10 til 100 år!
Den­ne lil­le ges­ten er like­vel ment for pri­mær-mål­grup­pen. Om du er i alders­grup­pen, eller om du vil gi den­ne boken- med en per­son­lig hil­sen fra for­fat­te­ren- som en gave, da har du sjan­sen nå!
Man­dag 10 okto­ber trek­ker jeg ut to til­fel­di­ge som får hver sin gra­tis bok, men den hil­se­nen de selv vil ha! Det enes­te du tren­ger å gjø­re er å leg­ge igjen en begrun­nel­se på hvor­for akku­rat du skal få boken. Ikke noe mer.
Det gjør du enten på Face­bo­ok­si­den til Isilds Vre­de eller som en kom­men­tar til den­ne nyhe­ten på Isilds Vre­des nett­si­der!

OPPDATERT 11.10: I går, 10.10 ble to vin­ne­re kåret, og de som vant sig­nert bok er Gre­ta Moland og Hele­ne Mad­sen! Gra­tu­le­rer! Bøke­ne er under­veis!

 

Ta bilde av deg og Isilds Vrede – og vinn!

WOW! Du kan vin­ne en valg­fri bok­pak­ke verdt 2500 kro­ner – kun ved hjelp av et bil­de! Her­lig, ikke sant?

 

Cover of this book
Isilds Vre­de

Husk å opp­gi navn og adres­se til deg selv, samt hvil­ke bøker du kun­ne ten­ke deg fra For­lags­hu­set i Vest­fold! (Sjekk nett­bok­han­de­len og velg og vrak!  )
Hoved­pre­mi­en er alt­så en valg­fri bok­pak­ke verdt inn­til 2500 kro­ner! For alle andre bil­der som blir pub­li­sert får foto­gra­fen til­sendt en valg­fri bok i pos­ten!

 

NB! Husk at du ved å sen­de inn aksep­te­rer at bil­de­ne kan bru­kes på for­la­gets nett­si­der og i annet pub­li­sert mate­ria­le! Du bekref­ter også ved inn­sen­del­se at even­tu­el­le per­soner på bil­det har god­kjent pub­li­se­ring!

Det enes­te du tren­ger å gjø­re er å ta et bil­de hvor Isilds Vre­de er med – i en eller annen set­ting – (her er det om å gjø­re å bru­ke fan­ta­si­en) og så sen­de bil­det til post@forlagshusetivestfold.no! Skriv «Foto­kon­kur­ran­se» i emne­fel­tet, og skriv gjer­ne hvor og når bil­det er tatt, samt navn på even­tu­el­le per­soner, tus­ser eller huldre som er med på bil­det!