En glad debutant

Ikke nok med at jeg som debu­tant ble inn­kjøpt av Kul­tur­rå­det, men så får jeg også den sær­de­les hyg­ge­li­ge nyhe­ten om at boken min hav­net på andre­plass på lis­ten over bøker som solg­te mest fra for­la­get mitt (Liv For­lag, For­lags­hu­set i Vest­fold) i 2016.

Og det til tross for utgi­vel­se sent på høs­ten.

Det­te lover godt, og for­fat­te­ren er svært stolt 🙂

God jul og god jól!

Trym, Fri­da, Eli­se og alle andre fra både Lyng­s­et, Dverg­heim og Åsgård øns­ker alle sam­men en rik­tig god jul og en god jól!

I Åsgård fei­rer man ikke jul, men jól, og fei­rin­gen fin­ner sted slik, iføl­ge Haralds­kva­det, omkring år 900):

Úti vill jól drek­ka, (Jól drik­ker han ute)
Ef skal einn ráða, (om han ene får rå)
Fyl­kir enn fram­lyn­di (den fram­lyn­te fyrste)
Ok Freys leik hey­ja; (og lei­ker Frøys leik;)

For­fat­te­ren går julen i møte med et stort smil etter at boken ble inn­kjøpt av Kul­tur­rå­det! Et bedre kva­li­tets­stem­pel er vans­ke­lig å få. Om du er ute i aller sis­te liten for å fin­ne jule­ga­ver nå, spe­si­elt hvis du er ute etter en bok til lese­re mel­lom 9 og 13 år, så min­ner jeg om at Isilds Vre­de er å fin­ne i alle bok­hand­le­re eller fra for­la­get, Liv For­lag,  direk­te. Det­te er en øko-fan­ta­sy, og her blir leser­ne med på en fan­tas­tisk reise i Nor­røn myto­lo­gi og gam­mel norsk folke­tro, for her er det ikke småt­te­ri som står på spill, men sel­ves­te Ygg­dra­sils skjebne! (Les star­ten her!)

 

Tusen, tusen takk til alle kjø­pe­re og lese­re! Med de aller beste øns­ker om en god jul eller jól og et godt, nytt år!

 

 

Vinnerne av gratis bøker

Da har jule­nis­sen talt, med god hjelp fra radom.orgs algo­rit­mer for til­fel­dig utvel­gel­se. Trek­nin­gen av to gra­tis bøker ble gjort ved å leg­ge alle til­bake­mel­der­ne i en lis­te, i den nøy­ka­ti­ge rekke­føl­gen til­bakeke­mel­din­ge­ne ble gitt. Der­et­ter ble lis­ten num­me­rert, og via algo­rit­me­ne ble det truk­ket ut to til­fel­di­ge tall.

Og vin­ner­ne ble: Lin­da Steins­land og Elin S Rote­vatn. Gra­tu­le­rer så mye til beg­ge to! Dere får hvert deres sig­ner­te eksemp­lar av Isilds Vre­de til­sendt med det aller første!

Isilds Vre­de er til­gjen­ge­lig fra for­la­get og alle bok­hand­le­re, både med har­de perm­er og som e-bok.

Vil du ha signert, gratis julegave?

ISILDS VREDEISBN: 978–82-8330–097-0

Jeg har et par eksemp­la­rer av Isilds Vre­de lig­gen­de, og da ten­ker man jo som så: Det er snart jul! Eller jól, midt­vin­ters­blot, alt etter­som hvor­dan man ser det. Uan­sett: Det­te er tiden for å ifø­re seg span­der­buk­ser, og siden det for meg som for­fat­ter ikke fin­nes noe stør­re øns­ke enn at boken min skal nå ut til flest mulig, vil jeg gjer­ne gi bort to sig­ner­te eksemp­la­rer av Isilds Vre­de!

Kan­skje du har lyst på en selv, eller kan­skje du vil gi noen en spe­si­ell jule­ga­ve! Vin­ner­ne bestem­mer selv hva som skal skri­ves! Og ja: du får boken til­sendt –helt gra­tis-! Ikke frakt, ingen ting, og om pos­ten er like flin­ke som de hev­der er boken i boks før jul også!

Isilds Vre­de er en “øko-fan­ta­sy” som MEST er ment for lese­re fra 9–13 år. Det­te er en fan­ta­sy­for­tel­ling som spil­ler på norsk folke­tro og nor­røn myto­lo­gi, og sam­ti­dig er det en for­tel­ling med en del dype­re, under­lig­gen­de bud­skap.

For å vin­ne en gra­tis bok kan du bare leg­ge igjen et jule­hil­sen på Isilds Vre­des nett­si­der eller Face­bo­ok­si­der. Jeg bru­ker randomize.org for å trek­ke ut to til­fel­di­ge vin­ne­re. Og trek­nin­gen? Den skjer SØNDAG 11.12 klok­ken 13:14! Så – legg igjen en jule­hil­sen innen 11.12 13:14 og få en gra­tis bok, enten til deg selv, eller som en jule­ga­ve!

Her er en pro­mo-film 🙂

 

 

 

Neste bok …

Om Isilds Vre­de slår godt nok an … da kom­mer det fle­re bøker hvor vi føl­ger Trym og Fri­da. Jeg had­de i utgangs­punk­tet tenkt tre bøker i det­te uni­ver­set. Der­med har jeg besvart et spørs­mål jeg møter svært ofte. Ja, det er menin­gen his­to­ri­en skal fort­set­te. Ja, deler av det gam­le uni­ver­set vil fort­satt pre­ge his­to­rie­ne. Ja, den kom­men­de boken kom­mer like­vel til å bli anner­le­des. Ja, den kom­men­de boken er ment for *litt* eldre lese­re.

 

Et første­ut­kast av et manus har svært lite til fel­les med en fer­dig bok å gjø­re. Men om du lurer på hvor­dan jeg ser for meg at den nes­te his­to­ri­en star­ter, så ser det for tiden slik ut (uten for­ma­te­rin­ger, uten inn­rykk):

 

Nei!

     Det kun­ne ikke være sant!

Trym mer­ket hvor­dan alt stop­pet opp. Pus­ten ble tyngre, det var som om en iskald, klam neve grep ham og pres­set, den dro ham under vann. Han klar­te ikke å pus­te len­ger, sam­ti­dig som en pipen­de høy lyd skar inn­over øre­ne.

– Vær så snill og kom, bli med ned. De vil gjer­ne snak­ke med deg.

Pap­pa la armen rundt ham. Trym skvatt av berø­rin­gen. Blik­ket hans var slø­re­te, alt rundt ham var dek­ket av en uklar, grø­te­te hin­ne. En uvir­ke­lig hin­ne. Han svel­get tungt og kik­ket på pap­pa mens han ris­tet på hodet. Hvert ord han stot­ret frem føl­tes som om de brant i brystet, hal­sen og mun­nen: – Hæ? For­svun­net? Nei! Ikke Fri­da!

Gre­pet rundt ham ble har­de­re. Trym for­søk­te først å vri seg løs, men så gav han etter. Kjen­te var­men, de ster­ke arme­ne. Han lyt­tet til orde­ne, til trøs­ten, og kjen­te hvor­dan pus­ten ble noe roli­ge­re. De seks orde­ne fra pap­pa gjor­de at neven slapp noe av taket: Det er sik­kert ikke noe far­lig.

Pap­pa skjøv opp døren til stu­en. Trym kjen­te hvor­dan neven flyt­tet seg til magen. Hvor­dan den eltet magen sam­men til en hard, vond liten ball.

To frem­me­de menn og en dame satt i sofa­en ved siden av mam­ma. De små­pra­tet lavt og tid­de plut­se­lig da Trym og pap­pa stod i dør­åp­nin­gen. Mam­ma var rød i øyne­ne, så han. Mam­ma!

– Her er han, det kom litt brått på, sa pap­pa og nik­ket i ret­ning Trym. Den frem­me­de damen i sofa­en had­de et stort, varmt smil. Trym foku­ser­te på smi­let hen­nes, bare det, han tur­te ikke å møte blik­ket til de to men­ne­ne. De så har­de ut, ingen smil, bare grans­ken­de øyne. En av dem had­de politi­uni­form. Den andre, den høy­este av dem, had­de skjor­te og skinn­jak­ke. Trym dum­pet mot­vil­lig ned i sofa­en ved siden av mam­ma. Pap­pa sat­te seg inn­til ham. I ver­dens lengs­te sekund var det helt stil­le.

 

Slik har jeg tenkt at for­tel­lin­gen begyn­ner. Nes­te bok blir enda mer dra­ma­tisk, og den­ne gan­gen føl­ger vi syns­vin­ke­len til BÅDE Trym OG Fri­da. Fort­satt skal vi leke oss godt med nor­røn myto­lo­gi og folke­tro, og fort­satt er det men­neske­skap­te kata­stro­fer som risi­ke­rer å møte sin mot­vekt, men den­ne gan­gen blir det litt anner­le­des … mer om det får du ikke vite nå. MEN – det er helt klart en stor for­del å ha lest Isilds Vre­de før du gir deg kast i med nes­te bok om våre to hel­ter.

 

Hus­ker du pikto­gram­me­ne fra Isilds Vre­de? Sym­bo­ler har en vik­tig rol­le også i den­ne for­tel­lin­gen, og helt essen­si­elt vil det føl­gen­de sym­bo­let være:

Print

 

Så kan du lure, fun­de­re og grub­le til du blir blå 🙂 Det enes­te jeg vil si er at det er en svært dyp tan­ke bak det­te sym­bo­let – og det­te fin­nes ikke blant de (ekte) pikto­gram­me­ne som er nevnt i Isilds Vre­de …

Signering på Tynset 22.oktober!

Lør­dag 22.oktober fra klok­ken 13:00 sig­ne­rer jeg øko-fan­ta­sy­en “Isilds Vre­de” på Tyn­s­et bok­han­del! Det­te er sjan­sen hvis du plan­leg­ger å gi et barn mel­lom 9–13 år en spen­nen­de lese­ut­ford­ring som berø­rer man­ge vik­ti­ge tema, og: hand­lin­gen i his­to­ri­en fore­går både i Åsgård, men også på et fik­tivt sted som heter “Lyng­s­et”!

promo_isild_tynset_bokhandel

Det­te er med andre ord alt­så en lokal fan­ta­sy­bok!

Lør­dag 22. okto­ber får du sjan­sen til å møte fle­re loka­le for­fat­te­re ved Tyn­s­et Bok­han­del. Selv er jeg opp­vokst i Tyn­s­et, og det er vel der­for sto­re deler av hand­lin­gen fore­går nett­opp der.

Så, fol­kens, og spe­si­elt til de som ikke har fått tak i boken ennå: lør­dag 22.oktober kan du få den sig­nert til hvem du vil på Tyn­s­et Bok­han­del!

Jeg gle­der meg, og håper vi ses!

Med venn­lig hil­sen,

John Olav Older­trø­en

 

 

Isilds Vrede spres :-)

Det er godt å se at Isilds Vre­de, siden debu­ten, fort­satt er num­mer to på topp-ti lis­ten over bøker levert fra for­la­get til bok­hand­ler­ne. Eller, det er ikke bare godt å se, det er helt her­lig!

Sta­dig fle­re har lest boken, og jeg er svært glad for til­bake­mel­din­ge­ne den har fått. Det er for­øv­rig en besnæ­ren­de opp­le­vel­se å søke opp bok­tit­te­len på Goog­le og få 4290 treff i det vi skri­ver 12.oktober. Jeg blir helt svett av det, her­lig igjen!

Utrolig gode nyheter for en fersk forfatter!
Utro­lig gode nyhe­ter for en fersk for­fat­ter!

 

Og enda bedre er det å se hvor­dan boken blir tatt inn hos fle­re og fle­re biblio­tek! Når både e-boken og papir­bo­ken er reser­vert både her og der, ja da må jeg bare si at det er her­lig for tredje gang!

Om det fort­set­ter slik kan jeg med trygg­het rope høyt at Isilds Vre­de natur­lig­vis får en opp­føl­ger. Den for­tel­lin­gen er nes­ten klar i utkasts form, og, ikke noe med det, men jeg har også plan­lagt en tredje bok. Om dis­se to får lov til å kom­me på mar­ke­det gjen­står ennå å se. Og så, til de som lurer på om opp­føl­ge­ren vil være lik Isilds Vre­de? Sva­ret er både ja og nei. Vi vil møte de sam­me karak­ter­ne, noen nye vil kom­me til, men de vil være eldre i nes­te bok. Ett, eller to år eldre. Og jeg lover at det i aller høy­este grad blir både skum­melt og svært dra­ma­tisk.

I Isilds Vre­de føl­ger vi hand­lin­gen kun gjen­nom øyne­ne til Trym. Slik blir det ikke i nes­te bok, og jeg kan love at hoved­per­sone­ne ikke vil få mye ro …
PS: Har du ennå ikke lest den?
HER KAN DU SNIKLESEBOKEN!

Vinnere av gratis signert bok kåret

Jeg lov­te å trek­ke ut en vin­ner fra de som la igjen en til­bake­mel­ding på bokens face­bo­ok­si­de, samt en vin­ner fra de som la igjen en hil­sen på bokens nett­si­der. Trek­nin­gen skul­le skje den 10. okto­ber, og det er i dag!

 

Cover of this book
Gra­tis bok til to vin­ne­re!

Jeg vil gjer­ne for­tel­le hvor­dan trek­nin­gen ble gjort:

Samt­li­ge respon­den­ter i hver grup­pe ble sor­tert alfa­be­tisk. Der­med fikk jeg to lis­ter. For hver lis­te bruk­te jeg en gene­ra­tor fra random.org som gene­rer­te et til­fel­dig tall i inter­val­let respon­den­te­ne var sor­tert etter. Med andre ord så var det så rett­fer­dig som det kan bli.

 

Og vin­ner­ne, de er:

 

 

Gre­ta Moland og Hele­ne Mad­sen!

 

Gra­tu­le­rer så mye!

Vin­ner­ne er kon­tak­tet slik at jeg vet hvor jeg kan sen­de bøke­ne. Sam­ti­dig vil jeg tak­ke alle som vil­le ha en gra­tis bok, og jeg lover og sver­ger dyrt og hel­lig at om noe helt fan­tas­tisk skul­le skje med det først, da vil jeg gi bort ytter­li­ge­re 5 –fem- sig­ner­te bøker!

HER KAN DU SNIKLESEBOKEN!